ردیفتاریخ صدورشمارهمبلغ ضمانت نامهنوع ضمانت نامهذینفع
11392/02/03401326560000000پیش پرداختشرکت مهندسی ساخت و فراوری صنایع غیر آهنی نیپک
21392/02/03308958500000000انجام تعهداتشرکت مهندسی ساخت و فراوری صنایع غیر آهنی نیپک
31392/03/05101342600000000شرکت در مناقصهشرکت سنگ آهن گهر زمین
41392/04/06308961745000000انجام تعهداتسازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
51392/05/16101347111000000شرکت در مناقصهشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
61391/11/23308930635000000انجام تعهداتسازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
71391/11/14101330310000000شرکت در مناقصهسازمان مهندسی و عمران شهر تهران
81391/04/0491541845/943.470.000.000پیش پرداختشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
91391/04/0491543645/052.819.375.000پیش پرداختشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
101391/03/2491464563/161.735.000.000حسن انجام تعهداتشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
111391/01/21911692891/571.000.000.000شرکت در مناقصهشرکت ترنیان سهم
121391/03/1091384725/96420.000.000شرکت در مناقصهشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
131391/03/1091384822/90420.000.000شرکت در مناقصهشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
141391/04/0491542755/08265.000.000حسن انجام تعهداتشرکت عمران و آبادی کیانمهر
151391/02/1191161943/69250.000.000شرکت در مناقصهشرکت عمران و آبادی کیانمهر
161391/01/20911679004/02220.000.000شرکت در مناقصهشرکت مهندس و ساخت ژنراتور مپنا
171391/03/1691413821/66144.000.000شرکت در مناقصهشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
181391/02/2391244974/18108.700.000شرکت در مناقصهشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی
191391/03/3091511665/93102.500.000شرکت در مناقصهشرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی