در انتظار کسب تجربه‌ای نو با شما هستیم.

کارفرما: سازمان نوسازی شهر تهران

تاریخ شروع پروژه : شهریور 1389

تاریخ پایان : اسفند 1391

آدرس : تهران خیابان دولتخواه