در انتظار کسب تجربه‌ای نو با شما هستیم.

کارفرما: سازمان بهینه سازی مصرف سوخت ( شرکت نفت )

تاریخ شروع پروژه : دی 1384

تاریخ پایان : دی 1385

آدرس : دورود